چگونه قبض برق مصرفی را محاسبه کنیم؟

چگونه قبض برق مصرفی را محاسبه کنیم؟

مهر: تعرفه برق مشترکان خانگی به صورت پلکانی محاسبه می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش مصرف برق نرخ هر کیلووات ساعت به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. معیار تعیین مصرف الگوی مصرف است. الگوی مصرف به گونه‌ای محاسبه می‌شود که ٧۵ درصد مشترکان کمتر از آن مصرف برق در ماه دارند. سایر پله‌های مصرف به شرح ذیل است:
١- تا الگوی مصرف (٧۵ درصد مشترکان)
٢- از الگو تا ١.۵ برابر آن (١۵ درصد مشترکان)
٣- از ١.۵ تا ٢.۵ برابر آن (٨ درصد مشترکان)
۴- بیش از ٢.۵ برابر الگو ٢ درصد مشترکان مشمول هستند
الگوی مصرف در مناطق عادی کشور در ماههای گرم (خرداد تا شهریور) ٣٠٠ کیلووات ساعت است. به طور مثال اگر یک مشترک در ماه ٣٠٠ کیلووات ساعت برق مصرف کند نرخ برق آن به ازای هر کیلووات ساعت حدود ١٣٠ تومان و بهای انرژی مصرفی ماهیانه آن نیز (٣٠٠ کیلووات ساعت) برابر ٣۶ هزار تومان خواهد بود.
حال اگر یک مشترک در ماه ۴۵٠ کیلووات ساعت برق مصرف کند نرخ برق برابر ٣٩٠ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و بهای انرژی در ماه برابر ١٧۵ هزار تومان خواهد شد. به عبارتی با افزایش ١.۵ برابری مصرف نرخ برق ٣ برابر و مبلغ ۴.۵ برابر می‌شود.
همچنین اگر مصرف یک مشترک در ماه به ٧۵٠ کیلووات ساعت برسد نرخ انرژی ٨٢١ تومان به ازای هر کیلووات ساعت و مبلغ آن نیز ۶١۵ هزار تومان خواهد شد. به عبارت دیگر با ٢.۵ برابر شدن مصرف نرخ برق ۶.٣ برابر و مبلغ آن ١٧ برابر می‌شود.
در این میان ٢ درصد مشترکان که بیش از ٢.۵ برابر الگو مصرف می‌کنند مصرف ماهانه شأن حدود ١٠٠٠ کیلووات ساعت می‌شود که نرخ برق آن برابر ١٣٠٠ تومان و بهای برق ماهیانه نیز حدود یک میلیون و ٣٠٠ هزار تومان خواهد بود. به عبارتی با مصرف ٣.٣ برابری نسبت به مشترکان تا الگو نرخ برق ١٠برابر و مبلغ برق مصرفی ٢۶ برابر افزایش می‌یابد.
حال اگر به اعداد و ارقام بالا ١٠ درصد مالیات بر ارزش افزوده ١٠ درصد عوارض برق ۶ هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت پول گاز (برای مشترکان زیر الگو) و ٨ هزار تومان برای مشترکان بیش از الگو و ٧۵٠٠ تومان بابت بیمه همگانی اضافه کنیم مبلغ تقریبی قبض برق ماهانه هر مشترک به دست می‌آید.