۳۰.۳ همت مطالبات گندم کاران پرداخت شد

۳۰.۳ همت مطالبات گندم کاران پرداخت شد

مهر: ۳۰.۳ همت مطالبات گندم کاران کشور در سال ۱۴۰۳ طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی و تخصیص اعتبار موردنیاز توسط سازمان برنامه و بودجه به حساب ذینفع نهایی (کشاورزان) پرداخت شد.

طبق بند ث تبصره ٨ قانون بودجه سال ١۴٠٣ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی مصوب ١٣۶٨ / ۶ / ٢١ و به منظور حمایت از تولیدات داخلی حفظ امنیت غذایی کشور و تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم بهای گندم خریداری شده طبق اعلام وزارت جهاد کشاورزی و اعتبار تخصیص داده شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور برای خرید گندم مازاد نیاز صنف و صنعت تولید کشاورزی داخل کشور به قیمت نهایی شورای قیمت گذاری به حساب ذینفع نهایی (کشاورزان) پرداخت شد.

خاطر نشان می‌دارد این پرداخت بر اساس اعتبار تخصیص داده شده بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی صورت گرفته و باقی مطالبات به همین ترتیب پرداخت خواهد شد.