تدوین دست‌نامه‌ ترویجی مدیریت تولید محصولات استراتژیک در سال جاری

تدوین دست‌نامه‌ ترویجی مدیریت تولید محصولات استراتژیک در سال جاری

مهر: هادی مصلی نژاد دبیر کارگروه ملی و ستادی تدوین دست‌نامه‌های ترویجی کلزا با بیان اینکه تهیه و تدوین دست‌نامه‌های ترویجی مدیریت تولید محصولات اساسی گندم آبی و دیم جو پنبه و چغندرقند متناسب با مخاطبان و شرایط اقلیمی کشور در دستور کار مؤسسه تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در دولت سیزدهم قرار گرفته است گفت: در حال حاضر ۳۲ دست‌نامه ترویجی مدیریت تولید کلزا برای ۳۲ استان کشور تهیه و رونمایی شده و این دست‌نامه‌ها اکنون در مرحله اخذ کد ثبت است و پس از بازنگری نهایی در اختیار استان‌های کشور و کشاورزان قرار می‌گیرد.

مصلی‌نژاد افزود: کارگروه‌های تخصصی در معاونت علمی و فناوری مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی تهیه و تدوین دست‌نامه‌های ترویجی مدیریت تولید محصولات را در کشور رهبری و هدایت می‌کنند و کلزا یکی از مهمترین محصولات زراعی است که برای آن دست‌نامه ترویجی آماده شده است.

وی اظهار کرد: در گذشته دستورالعمل‌های کلی برای تولید کلزا و سایر محصولات تهیه شده بود اما برای نخستین بار این دستورالعمل‌ها بر اساس اقلیم‌های مختلف با جزئیات برای هر یک از ۳۲ استان کشور در حوزه کلزا تهیه شده و در مورد سایر محصولات نیز این گونه عمل خواهد شد.

مصلی‌نژاد ادامه داد: در دست‌نامه‌های ترویجی کلزا آخرین مطالب علمی روز کشور گنجانده شده ضمن آنکه نظرات کشاورزان پیشرو نیز در آن لحاظ کرده‌ایم.

عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی گفت: کشاورزان از طریق دستورالعمل‌های موجود در دست‌نامه‌های ترویجی کلزا در مورد تمام موضوعات تولید از تهیه بذر تا مکانیزاسیون تغذیه گیاهی کنترل آفات بیماری‌ها و علف‌های هرز مطلع می‌شوند و می‌توانند مزرعه خود را با علم روز مدیریت کنند.

وی گفت: در تدوین این دست‌نامه‌ها کارشناسان متخصصان و اعضای هیأت علمی تراز اول کشور و کشاورزان پیشرو در قالب کارگروه‌های تخصصی مشارکت کرده‌اند.