نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت

مهر: در جدیدترین گزارش بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۹ خرداد با کاهش یک صدم درصدی به نرخ ۲۳.۶۱ درصد رسید. بیشترین نرخ بهره سال گذشته مربوط به ۵ مهرماه سال گذشته بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.

همچنین بیشترین نرخ بهره بین بانکی در سال جاری نیز مربوط به ۸ فروردین و ۲ خرداد ۲۳.۶۲ درصد بوده است.

نرخ بهره در اردیبهشت ماه سال جاری در تاریخ‌های ۵ ۱۲ ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ماه به ترتیب ۲۳.۵۱ ۲۳.۵۰ ۲۳.۵۰ و ۲۳.۵۶ درصد بوده است.

این نرخ در ۸ ۱۵ ۲۲ و ۲۹ فروردین ماه سال جاری به ترتیب ۲۳.۶۲ ۲۳.۵۸ ۲۳.۴۸ و ۲۳.۵۱ درصد تعیین شده بود.

نرخ بهره بین بانکی کاهش یافت