نبض صنعت در ماه نخست ۱۴۰۳؛ تولید کاهش و فروش افزایش یافت

نبض صنعت در ماه نخست ۱۴۰۳؛ تولید کاهش و فروش افزایش یافت

مهر: بررسی جدیدترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ بخش صنعت و معدن نشان می‌دهد که در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل (فروردین ماه سال ۱۴۰۲) شاخص تولید شرکت‌های صنعتی بورسی (بررسی وضعیت ۳۲۲ شرکت صنعتی بورسی) کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش افزایش ۱.۵ درصدی را تجربه کرده است.

ضمن آنکه شاخص تولید و فروش در فروردین ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل با کاهش ۱۳.۶ و ۳۳.۹ درصدی مواجه شده است که مطابق انتظارات ناشی از کاهش فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین ماه است.

همچنین طبق روال دوره‌ای در فروردین ماه اکثر رشته فعالیت‌های بخش صنعت با کاهش شاخص روبرو بوده‌اند.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش افزایش ۹.۳ درصدی داشته است.

همچنین شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ و ۵.۷ درصدی داشته است.

در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته و همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۰.۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸.۴ درصد رسیده است.

گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل رشته فعالیت‌های سایر کانی غیرفلزی لاستیک و پلاستیک و تجهیزات برقی بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید و رشته فعالیت‌ها خودرو و قطعات محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات و دارو بیشترین سهم را در کاهش تولید داشته‌اند.

همچنین رشته فعالیت‌های تجهیزات برقی لاستیک و پلاستیک و شیمیایی (به جز دارو) بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش و رشته فعالیت‌های محصولات فلزی به جز ماشین آلات و تجهیزات سایر کانی غیر فلزی و غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته‌اند.

جزئیات تولید و فروش صنایع

در این بین بررسی جزئیات آمار مذکور حکایت از نوسانی بودن رشد صنایع دارد؛ بر همین مبنا به عنوان اولین صنعت سراغ صنعت خودروسازی کشور رفته‌ایم.

آمار در این خصوص بیانگر آن است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت خودرو و قطعات بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲۳.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۹.۳ درصدی داشته است. در این حوزه نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید تمام زیربخش ها کاهش یافته و تنها شاخص فروش زیربخش «خودرو سنگین» افزایش یافته است.

همچنین صنعت بعدی که مورد بررسی قرار گرفته بخش مربوط به تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو است؛ بر همین مبنا در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۲ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص فروش تحت تأثیر افزایش فروش زیربخش «پلاستیک و لاستیک مصنوعی» و «سایر» رشد مثبتی داشته است.

بررسی وضعیت تولید رشته فعالیت فلزات پایه هم نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت فلزات پایه بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۲.۹ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۷ درصدی داشته است. در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید زیر بخش «پروفیل» و «سایر» کاهش یافته و در مقابل شاخص فروش زیر بخش ورق» و سایر افزایش یافته است.

همچنین در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ۴.۶ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۵.۷ درصدی داشته است. در این بخش نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش زیر بخش روغنی‌ها افزایش یافته است.

بررسی بخش دارو هم بیانگر آن است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید رشته فعالیت دارو بر مبنای شرکتهای بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۱۰.۸ درصدی و شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش ۳.۳ درصدی داشته است. در این حوزه هم نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش شاخص تولید و فروش زیربخش قرص و کپسول منجر به کاهش شاخص تولید و فروش شده است.

افزایش ۱.۴ درصدی قیمت‌ها

در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نرخ رشد ماهانه قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی افزایش ۱.۴ درصدی داشته همچنین رشد نقطه به نقطه با افزایش ۳ واحد درصدی نسبت به ماه قبل به ۱۸.۴ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه شاخص قیمت نیز در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل بدون تغییر بوده و میزان ۲۰.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

بررسی شاخص قیمت رشته فعالیت‌های بورسی نشان می‌دهد در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ رشته فعالیت‌های فلزات پایه» و «غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر» بالاترین نرخ رشد ماهیانه و رشته فعالیت‌های «خودرو و قطعات» و «سایر کانی غیرفلزی» بالاترین نرخ رشد نقطه به نقطه را تجربه کرده‌اند.

رشته فعالیت دارو در فروردین ماه نرخ رشد ماهیانه مثبت ۲ درصدی داشته است. گفتنی است رشد نقطه به نقطه رشته فعالیت دارو نسبت به ماه پیش افزایش یافته و به ۲۰ درصد رسیده و میانگین سالیانه قیمت نیز ۲۸ درصد افزایش یافته است.

یکی از رشته فعالیت‌های دیگری که در ماههای ابتدایی سال ۱۴۰۱ مشمول حذف ارز ترجیحی شد رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر بود بررسی روند قیمتها در این رشته فعالیت هم بعد از گذشت چند ماه از اعمال این سیاست جالب توجه است؛ بر این اساس با حذف ارز ترجیحی مواد اولیه رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر رشد ماهانه شاخص قیمت این رشته فعالیت در اردیبهشت و خردادماه سال ۱۴۰۱ به حدود ۴۵ و ۵۰ درصد رسید اما در ماههای بعدی از تخلیه اثر این شوک به شدت کاهش یافت همچنین پس از افزایش در ماههای اخیر در فروردین ماه رشد ماهیانه ۳.۴ درصدی داشته است.

از طرفی رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت در این رشته فعالیت در فروردین ماه به ۱۰.۸ درصد رسیده است. گفتنی است میانگین سالانه قیمت در این رشته فعالیت از فروردین ماه نزولی بوده و به ۱۳.۲ درصد رسیده است.

کاهش ۷.۵ درصدی معدنی‌ها

همچنین بررسی شاخصهای تولید و فروش شرکتهای معدنی بورسی نشان می‌دهد که در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکتهای معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱۷.۸ درصدی و شاخص فروش شرکتهای معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۷.۵ درصدی مواجه شده است.

در این بخش نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش شاخص تولید زیر بخشهای کنسانتره» و «گندله» منجر به افزایش شاخص تولید و کاهش شاخص فروش زیربخش کنسانتره» و سایر باعث کاهش شاخص فروش شده است.

در مجموع برآورد این گزارش نشان می‌دهد طی فروردین ماه سال ۱۴۰۳ شاخص تولید شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش ۱.۳ درصدی و شاخص فروش شرکتهای صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۱.۵ درصدی مواجه شده است.

شاخص قیمت فعالیت‌های صنعتی بورسی نیز نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۸.۴ درصد افزایش و نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد افزایش یافته است.