اسفند ماه «مرغ حذفی» بیشترین افزایش قیمت را داشت

اسفند ماه «مرغ حذفی» بیشترین افزایش قیمت را داشت

مهر: در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۳۷۹.۹ بوده‌است که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۸ درصد افزایش یافته‌است. در ماه مورد بررسی میانگین شاخص قیمت در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۵۷.۸ درصد افزایش یافته‌است.

کاهش تورم ماهانه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به ۴.۱- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۰- درصد) ۲.۱ واحد درصد کاهش یافته‌است. در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم «مرغ حذفی» (۱.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۱.۱- درصد) است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداری‌های صنعتی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۸ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۵۸.۴ درصد) ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداری‌های صنعتی به ازای تولید قلم‌های خود در داخل کشور در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. در بین قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم «کود» (۲۴.۵ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۲۹.۲ درصد) است.

کاهش تورم سالانه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی در داخل کشور در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۷.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵۹.۵ درصد) ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در ماه مورد بررسی در میان قلم‌های مرغداری‌های صنعتی کشور کمترین تورم سالانه مربوط به قلم «تخم مرغ خوراکی» (۲۵.۴ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم «جوجه یک روزه» (۱۰۰.۷ درصد) است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.