نحوه ایفای تعهدات ارزی محصولات هیدروکربنی‌ و قیر اعلام شد

نحوه ایفای تعهدات ارزی محصولات هیدروکربنی‌ و قیر اعلام شد

مهر: دبیرخانه کمیته کارشناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات نحوه ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات محصولات هیدروکربنی و قیر را اعلام کرد.

بر این اساس در راستای اجرای بند (١) ماده (٨) آئین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ح) ماده (٢) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با عنایت به تصمیمات کارگروه بازگشت ارز حاصل‌ از صادرات ایفای‌ تعهدات ارزی‌ حاصل‌ از صادرات کلیه‌ صادرکنندگان محصولات هیدروکربن‌ (کد تعرفه‌های ٢٧١٠١٢٩٠ و ٢٧١٠١٩٩٠) و قیر نفت (کد تعرفه ٢٧١٣٢٠٠٠) که اظهار گمرکی‌ آن تا قبل‌ از تاریخ‌ ١۵. ٠٨. ١۴٠٢ باشد به‌ تمامی‌ روش‌های مندرج در بند (١٣) ذیل ماده (١) آئین‌ نامه‌ اجرایی‌ امکانپذیر است‌.

بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات موضوع سه کد تعرفه فوق پس از تاریخ ١۵. ٠٨. ١۴٠٢ به‌ صورت ١٠٠ درصدی‌ با سررسید ٨٠ روزه و صرفاً از طریق‌ فروش حواله‌ ارزی‌ در سامانه‌ نیما خواهد بود.