کارگروه مشترک همکاری اتاق بازرگانی و وزارت کار تشکیل می‌شود

کارگروه مشترک همکاری اتاق بازرگانی و وزارت کار تشکیل می‌شود

مهر: سید صولت مرتضوی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تحقق جهش تولید در کشور نیازمند کار و فعالیت جهادی تمامی بازیگران عرصه اقتصادی است.

وی با بیان اینکه برخی رویه‌های غلط موجب تهدید رونق اشتغال کشور می‌شود افزود: دولت با اصلاح و تسهیل فرآیندها آئین نامه‌ها و قوانین بستر جهش تولید را در کشور فراهم می‌کند.

مرتضوی تثبیت استقلال اقتصادی را رکن اساسی کشور دانست و گفت: یکی از عناصر اصلی رشد اقتصادی تعامل و اعتماد متقابل بخش خصوصی و دولت است که این امر زمینه رشد مشارکت مردم را در عرصه اقتصادی ممکن می‌کند.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی دستور تشکیل کارگروه مشترک همکاری اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و وزارت کار را با هدف تحقق مشارکت مردم در عرصه تولید و اقتصاد کشور صادر کرد.

در این خصوص صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران به بیان دغدغه‌ها و موانع رشد تولید کشور در زمینه‌های قوانین و آئین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور کارآمدی و افزایش بهره‌وری نیروی کار اصلاح موادی از قانون کار ساماندهی تشکل‌های کارفرمایی و مسائل بیمه‌ای مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی مطرح کرد.