ذخیره سد زاینده‌رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسید

ذخیره سد زاینده‌رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسید

مهر: حسن ساسانی صبح چهارشنبه در آئین اختتامیه دومین جشنواره مطبوعاتی قاصد آب اظهار داشت: با توجه به نقشی که رسانه‌ها در مدیریت افکار عمومی و به ویژه مباحث آب دارند از تلاش آنان در مسائل مربوط به آب فرونشست زمین تعادل بخشی مدیریت یکپارچه زاینده رود آب و پساب و آب شرب استقبال می‌کنیم.

وی با بیان اینکه رسانه‌ها مدیریت کننده افکار عمومی جامعه هستند خاطرنشان کرد: اگر مباحث آب شفاف نباشد می‌تواند ما را به انحراف بکشاند و از این رو تلاش شما خبرنگاران سبب می‌شود که بتوانیم تمامی ذینفعان حوضه از جمله کشاورزی‌ صنعت و شرب را که طبق قوانین دولت دارای حقابه و سهم‌آبه هستند با منابع آبی موجود تأمین کنیم.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان تصریح کرد: حوضه آبریز زاینده‌رود بسیار پر چالش بوده و ناترازی بین منابع مصارف کاهش آب‌های زیرزمینی و فرونشست در این حوزه مطرح است.

ساسانی افزود: اکنون که در سال آبی دوره بارش‌ها تقریباً رو به اتمام است میزان بارش در ایستگاه شاخص حوضه زاینده رود (چلگرد) از ابتدای مهر ۱۴۰۲ تاکنون یکهزار و ۲۰ میلیمتر بوده است در حالی که مدت مشابه سال گذشته یکهزار و ۳۹۰ میلیمتر بود و امروز ذخیره سد مخزنی زاینده‌رود به ۳۸۳ میلیون مترمکعب رسید.

وی با اشاره به اینکه در سال آبی کنونی یک نوبت در آبان و یک نوبت در ابتدای فروردین ماه برای کشاورزی اصفهان آب توزیع شد خاطرنشان کرد: خروجی سد زاینده رود از روز گذشته برای توزیع سومین نوبت آب برای کشاورزی شرق اصفهان افزایش یافته است و تا امشب قطعاً آب به سطح شهر اصفهان خواهد رسید.