جزییات احیای واحدهای صنعتی/ ۹۳ هزار نفر مشغول به کار شدند

جزییات احیای واحدهای صنعتی/ ۹۳ هزار نفر مشغول به کار شدند

مهر: بررسی آخرین آمار احیای واحدهای راکد نشان می‌دهد که در طول دو سال گذشته از عمر دولت سیزدهم بالغ بر ۴ هزار و ۱۰ واحد راکد احیا شده که زمینه اشتغال ۶۸ هزار نفر را فراهم کرده است.

همچنین سرمایه گذاری انجام شده برای احیای این تعداد واحد ۵۵۷ میلیارد و ۱۰۵ میلیون ریال بوده است. قرار است در قالب برنامه باز فعال سازی واحدهای راکد تا پایان دولت سیزدهم ۳ هزار و ۶۸۰ واحد صنعتی دیگر احیا شود.

همچنین یکی دیگر از برنامه‌ها افزایش ظرفیت واحدهای با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد بود که بر همین اساس ظرفیت ۴ هزار و ۹۰۲ واحد صنعتی افزایش یافت که از این طرق زمینه اشتغال برای ۲۴ هزار و ۵۲۵ نفر فراهم شده است.

سرمایه گذاری انجام شده برای افزایش ظرفیت این واحدها ۲۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال بوده است. قرار است در قالب برنامه افزایش ظرفیت واحدهای زیر ظرفیت تا پایان دولت سیزدهم ظرفیت ۶ هزار و ۴۳۰ واحد صنعتی دیگر نیز افزایش یابد. در مجموع در دولت سیزدهم زمینه اشتغال برای ۹۲ هزار و ۵۲۵ نفر در شهرک‌های صنعتی فراهم شده است.

جزییات احیای واحدهای صنعتی/ ۹۳ هزار نفر مشغول به کار شدند

گفتنی است سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن ۵۰۹ شهرک و ۳۴۰ ناحیه صنعتی و پنج منطقه ویژه اقتصادی در حال بهره برداری ۸۵ شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی ۶ شهرک فناوری ۴۰ مرکز خدمات فناوری و کسب و کار ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری ۱۰۰ هزار و ۵۸ قرارداد منعقده و بهره برداری از ۴۹ هزار و ۸۸۲ واحد صنعتی و سه‌هزار و ۲۷۰ واحد کارگاهی زمینه اشتغال مستقیم ۹۹۸ هزار و ۵۹۵ نفر را در سراسر کشور فراهم کرده است.