معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی برای واردات دام پایه پروار است

معاونت تخصصی در حال برنامه ریزی برای واردات دام پایه پروار است

مهر: مرداد ماه برای تنظیم بازار گوشت قرمز تصمیم گرفته شد دام پایه پروار وارد و گوشت آن آبان ماه وارد بازار شود. اما این گونه نشد و قیمت گوشت در پایان آذر افزایش یافت. احمد خانی نوذری سرپرست معاونت بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی درباره عدم واردات دام پایه پروار به مهر گفت: معاونت تخصصی در حال برنامه‌ ریزی است که چه حجمی دام پایه پروار باید وارد شود.

وی افزود: محدودیتی هم برای منابع ارزی وجود ندارد و با توجه به تولید دام پروار در داخل میزان کسری در حال برآورد است که بر اساس آن تأمین ارز شود.

خانی نوذری تصریح کرد: به این ترتیب در کنار واردات گوشت قرمز در دو قالب گرم و منجمد دام پایه پروار نیز بر اساس نیاز بازار وارد شود.