مافیای خودرو مردم را از داشتن محصول با کیفیت محروم کرده است

مافیای خودرو مردم را از داشتن محصول با کیفیت محروم کرده است
مافیای خودرو مردم را از داشتن محصول با کیفیت محروم کرده است

فاطمه پایداری نماینده نخبگان کشوری گفت: دانشجوی نخبه آینده‌ساز این مملکت خواهد بود همان‌گونه که در صنایع نظامی سلول‌های بنیادین و بسترهای دیگر بکارگیری جوانان نخبه پیشرفت را رقم زده است.