افزایش تولید متناسب با بهره وری در کشاورزی کشور نیست

افزایش تولید متناسب با بهره وری در کشاورزی کشور نیست

مهر: کامبیز بازرگان عضو انجمن علوم خاک ایران در همایش روز جهانی خاک گفت: حکمرانی خاک و آب در سیستم غذا و کشاورزی پایدار اهمیت زیادی دارد. اهمیت خاک در دو محور اصلی تأمین غذا و کارکرد اکوسیستمی در جلوگیری از تخریب تغییرات اقلیمی باید دید.

وی افزود: فائو پس از ۱۲ سال برگزاری همایش جهانی خاک امسال این همایش را در ۳ روز برگزار کرد که تاکید شد مدیریت خاک و آب را با هم مورد توجه قرار داد.

وی ادامه داد: آب ناسالم سلامت خاک را با تهدید مواجه می‌کند ضمن اینکه خاک سالم فیلتری برای آب خواهد بود.

این کارشناس حوزه خاک با اشاره به اراضی کشاورزی دیم و تأمین ناچیز غذا عنوان کرد: اراضی آبی ۷۰ درصد آب شیرین را مورد استفاده قرار می‌دهد و این تهدیدی برای تأمین امنیت غذایی کشور است.

بازرگان اظهار کرد: اگر مطالعه‌ای در حوزه کشت داشته باشیم می‌بینیم از دهه ۵۰ تا سال ۱۴۰۰ سطح زیر کشت آبی توسعه پیدا کرده رویکرد خطرناکی است. در واقع از دهه ۶۰ شاهد تراز منفی آب‌های زیرزمینی هستیم.

وی با بیان این که توسعه کشت آبی مستقیماً یعنی استفاده بیشتر آب ادامه داد: این امر شوری بیشتر خاک را به همراه دارد و دوباره آب بیشتر برای این شوری نیاز است.

وی با اشاره به افزایش بیشتر آب در جهان اضافه کرد: این افزایش با تغییر اقلیم اتفاق افتاده که برای توسعه کشاورزی برداشت آب را بیشتر کرده است. به این ترتیب عمق آب در چاه بیشتر و شوری خاک بیشتر می‌شود و در ادامه در چرخه ناپایداری گرفتار می‌شویم.

بازرگان با تأکید بر افزایش تولید غیرمتناسب با بهره‌وری در واحد سطح گفت: تخریب آب و خاک نتیجه عملکرد بی ملاحظه در توسعه کشاورزی بوده است.