آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث + فرمول و مثال

آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث + فرمول و مثال

تعریف مثلث در علوم ریاضی

مثلث یک سه‌ضلعی است و یکی از شکل‌های پایه در هندسه محسوب می‌شود. اصولا، هر مثلث دارای سه زاویه و ضلع است که به آنها گوشه‌ها یا راس‌ها گفته می‌شود.

 • ویژگی‌های مثلث
 1. زوایا
 • مجموع زوایای داخلی مثلث همیشه برابر با ۱۸۰ درجه است.
 • هر زاویه داخلی مثلث کمتر از ۱۸۰ درجه است.
 1. ضلع‌ها
 • مثلث دارای سه ضلع است و هر ضلع کمتر از جمع دو ضلع دیگر است.
 1. طول ضلع‌ها

– طول اضلاع مثلث می‌تواند متغیر و یا برابر باشد که این موضوع باعث شده است بر روی آن اسم‌های مختلفی گذاشته شود

انواع مثلث

 1. بر اساس طول ضلع
 • مثلث متساوی‌الضلع: تمام ضلع‌ها یکسان هستند.
 • مثلث متساوی‌الساقین: دو ضلع برابر دارد.
 • مثلث عادی یا غیر منظم: هیچ ضلع یا زاویه‌ای برابر نیست.

این تعریفات و خصوصیات مثلث‌ها مبنای حل مسائل هندسی و محاسباتی مرتبط با آن‌ها می‌باشد. در مقاله آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث با همراه باشید تا با حل مسئله این مبحث ریاضی را به خوبی فرا بگیرید.

آموزش محاسبه محیط و مساحت مثلث

 1. آموزش محاسبه محیط مثلث

محیط مثلث برابر با جمع طول سه ضلع آن است. معمولا از فرمول زیر برای محاسبه محیط مثلث استفاده می‌شود:

محیط = a + b + c

در اینجا:

–  a, b , cطول سه ضلع مثلث هستند.

مثال:

فرض کنید یک مثلث با طول ضلع‌های a = 3،b = 4  و c = 5 داریم. می‌خواهیم محیط این مثلث را محاسبه کنیم.

محیط = ۵ + ۴ + ۳ = ۱۲

بنابراین، محیط این مثلث برابر با ۱۲ واحد طول (مثلا سانتی متر یا اینچ) است. محاسبه محیط مثلث از اصول پایه‌ای هندسه است و در بسیاری از مسائل مربوط به مثلث‌ها به کار می‌رود.

محاسبه محیط مثلث

 1. آموزش محاسبه مساحت مثلث

مساحت مثلث، معمولا با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود. اگر b طول یک ضلع از مثلث و h ارتفاع وارد شده بر آن ضلع باشد، مساحت مثلث به صورت زیر قابل محاسبه است:

مساحت مثلث =* b * h

در اینجا:

–  b طول یک ضلع از مثلث (به عنوان پایه) است.

–  h  ارتفاع است.

 • حل مسئله

فرض کنید یک مثلث با ضلع پایه  b = 6  و ارتفاع  h = 8 داریم. می‌خواهیم مساحت این مثلث را محاسبه کنیم.

مساحت مثلث =* ۶ * ۸    =۲۴

بنابراین، مساحت این مثلث برابر با ۲۴ واحد طولی (مثلا سانتی متر مربع یا اینچ ) است.

محاسبه مساحت مثلث

همچنین جهت آموزش محاسبه محیط و مساحت لوزی می توانید از این مقاله دیدن کنید.