هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند

هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند
هیأت مولدسازی دارایی‌های دولت یک ریال حق جلسه دریافت نمی‌کند

داوود منظور گفت: برخی حرف‌هایی در فضای مجازی در این بخش گفته می‌شود لذا در فضای مجازی هرکاری که نمی‌خواهند انجام شود به نوعی آن را تخریب می‌کنند.

منبع: مهر