تا سال ۲۰۴۰ برق هسته‌ای ایران به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید

تا سال ۲۰۴۰ برق هسته‌ای ایران به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید
تا سال ۲۰۴۰ برق هسته‌ای ایران به ۲۰ هزار مگاوات خواهد رسید

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: ایران در راستای برنامه راهبردی توسعه ملی خود مصمم است تا سال ۲۰۴۰ سهم برق هسته‌ای در سبد انرژی را به ۲۰ هزار مگاوات افزایش دهد.

منبع: مهر