دستور رئیس‌جمهور به وزارت دفاع برای ساخت هواپیمای مسافربری

دستور رئیس‌جمهور به وزارت دفاع برای ساخت هواپیمای مسافربری
دستور رئیس‌جمهور به وزارت دفاع برای ساخت هواپیمای مسافربری

آشتیانی وزیر دفاع گفت:در صنعت خودروسازی هم براساس آیین‌نامه های بخش‌های مرتبط به این حوزه اگر نقشی برای وزارت دفاع تعیین کنند ما آمادگی ورود به صنعت خودروسازی را داریم.

منبع: مهر