ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟

ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟
ماجرای قیمت نجومی خودروهای فرسوده چه بود؟

انتشار آگهی فروش خودروهای از رده خارج شده با قیمت‌های نجومی برای واردات خودرو درحالی سر و صدا کرد که واقعیت ماجرا حکایت از موضوع دیگری داشت.

منبع: مهر