چرا نرخ پایه محصولات پتروشیمی ۳۷۵۰۰ شد؟ / بانک مرکزی: ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی و سیاست تثبیت ادامه دارد

چرا نرخ پایه محصولات پتروشیمی ۳۷۵۰۰ شد؟ / بانک مرکزی: ۲۸۵۰۰ کالاهای اساسی و سیاست تثبیت ادامه دارد